Zarząd Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego informuje, że dnia 26 kwietnia (piątek) o godz. 17:45 (drugi termin o godz. 18:15) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków MŁKS w Hali Kultury przy Stary Rynek 6.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego.
  2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, stwierdzenie prawidłowości zwołanego Walnego Zgromadzenia Członków Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej z działalności Zarządu Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego w 2023 roku.
  6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego za rok 2023.
  7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny działalności Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego za rok 2023 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego za rok 2023.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków MLKS Łomża i sympatyków.